Close

    Hon’ble Governor presided over the ‘192nd Ayya Vaikundar Avathara Dina Vizha’ and released the book ‘Sri Mahavishnu’s Avatharam Sri Vaikundaswamy Aruliya Sanathana Varalaru’- 04.03.2024